Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa) COVID-19, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań, informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa), ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa), ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania jak również na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie Rozporządzenia Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE art. 9. lit.i.

  3. Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań oraz Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

  4. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uczelniane Laboratorium Koronawirusa (ULKa), ul. Rokietnicka 8 w Poznaniu o danych osobowych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

  5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.